پله گرد مدرن

پله گرد مدرن

پله گرد مدرن برای ساخت پله طراحی معماری بسیار دقیق و ماهر نیاز است تا آن پله بتواند عملکرد درستی را در محلی که قرار گرفته داشته باشد.چرا که پله ها به عنوان راهی ارتباطی در بین طبقه ها هستند و می توانند نقش مهمی هم داشته باشند.پس در طرح و ساخت آن باید از […]